آموزش هند بال (قانون 16)

آموزش هند بال (قانون 16)
آموزش هند بال (قانون 16)


 

 


 

جرائم
 

اخطار
 

(16:1) می توان یک اخطار داد برای:
 

الف: در خطاها و تخلفات مشابه علیه حریف (5:5، 8:2) به شرطی که در رده خطاهای پیش رونده تحت قانون (8:3) نباشد، باید یک اخطار داد برای:
ب: هر نوع خطایی که باید به صورت پیش رونده جریمه شود (8:3).
ج: تخلف هنگامی که بازیکنان مقابل در حال اجرای یک پرتاب رسمی هستند.
د: رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسؤول تیم (8:4).
توضیح: به یک بازیکن بیش از یک اخطار و به یک تیم بیش از 3 اخطار نمی توان داد. بازیکنی که دو دقیقه تعلیق شده است نمی تواند اخطار بگیرد، مجموعاً بیش از یک اخطار نمی توان به مسؤولین یک تیم داد.
(16:2) داور باید به وسیله بالا آوردن کارت زرد، اخطار را به بازیکن متخلف یا مسؤول و وقت نگهدار/ منشی اعلام نماید (علامت دست شماره 13). «کارت زرد» باید دارای ابعاد 9712 سانتیمتر باشد.

تعلیق
 

(16:3) یک تعلیق (2 دقیقه) باید داده شود:
الف) برای خطای تعویض یا ورود غیرقانونی به زمین (6ـ4:5)؛
ب) برای تکرار خطاهایی که نوعاً باید به صورت پیش رونده جریمه شوند (8:3)؛
ج) برای تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن داخل یا خارج از زمین بازی (8:4).
د) برای دومین مورد رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط هر یک از مسؤولین یک تیم در حالی که آنها قبلاً یک اخطار تحت قانون 16:1 دریافت نموده اند (8:4).
ه) برای خودداری از انداختن یا گذاردن توپ روی زمین، هنگامی که یک پرتاب آزاد علیه تیمی که مالکیت توپ را دارد اعلام می شود (13:5).
و) برای تکرار خطا هنگامی که بازیکنان تیم مقابل در حال اجرای یک پرتاب رسمی هستند (15:7).
ز) پس از دیسکالیفه یک بازیکن یا مسؤول در خلال وقت بازی.
ج) برای رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن پس از دریافت دو دقیقه تعلیق و قبل از شروع مجدد بازی (16:22).

توضیح:
 

علیرغم موارد شرح داده شده در ب، ج، د، که تعلیق عموماً جهت موارد تکرار خطا یا رفتار خارج از روحیه ورزشی در نظر گرفته می شود، در صورت انجام یک تخلف خاص، داوران می توانند بلافاصله یک تعلیق اعلام نمایند حتی اگر بازیکن قبلاً اخطار نگرفته باشد و مجموع اخطارهای آن تیم نیز به 3 نرسیده باشد. به صورت مشابه، مسؤول تیم نیز می تواند تعلیق شود حتی اگر مسؤولین آن تیم قبلاً اخطار نگرفته باشند. هنگامی که بر طبق قانون 16:3 ب علیه مسؤول تیم، دو دقیقه تعلیق اعلام می شود، آن مسؤول مجاز خواهد بود در محوطه تعویض باقی بماند و به وظایف خود عمل نماید، با این وجود نیروی آن تیم در زمین به مدت دو دقیقه کاهش می یابد.
(16:4) داور باید پس از اعلام تایم اوت، تعلیق را به صورت واضح و آشکار به بازیکن متخلف و وقت نگهدار/ منشی به وسیله علامت دست استاندارد، بلند کردن دست و نشان دادن دو انگشت باز شده اعلام نماید.
(16:5) تعلیق همواره برای مدت دو دقیقه از وقت بازی است. سومین تعلیق یک بازیکن همواره منجر به دیسکالیفه وی می شود (16:6ز).
بازیکن تعلیقی در مدت تعلیق خود حق شرکت در بازی را ندارد و تیم او نیز نمی تواند در این مدت، از بازیکن دیگری در زمین به جای وی استفاده نماید. زمان تعلیق از لحظه سوت داور برای شروع مجدد بازی آغاز می شود. اگر دو دقیقه تعلیق در پایان نیمه اول تکمیل نشود، ادامه آن در نیمه دوم منظور می شود. به همین ترتیب از وقت عادی به وقت اضافی در خلال وقت اضافی نیز قابل اجرا می باشد.

دیسکالیفه
 

(16:6) یک دیسکالیفه باید داده شود:
الف) اگر بازیکنی که واجد شرایط بازی نیست وارد زمین شود (4:3).
ب) برای سومین مورد (یا ادامه آن، رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله یک نفر از مسؤولین) یک تیم در حالی که یکی از آنها قبلاً تحت 16:3د، یک تعلیق دو دقیقه ای گرفته باشد.
ج) برای خطاهایی که سلامتی حریف را به خطر می اندازد (8:5).
د) برای رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسؤول تیم داخل یا خارج از زمین بازی.
ه) برای حمله و تهاجم بدنی بازیکن خارج از وقت بازی (قبل از شروع بازی یا در خلال وقت استراحت بین دو نیمه) (8:7، 16:13 ب و د).
و) برای حمله و تهاجم بدنی به وسیله مسؤول تیم.
ز) به علت سومین تعلیق یک بازیکن زمین.
چ) برای تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسؤول تیم در خلال وقت استراحت بین دو نیمه (16:3د).
(16:7) پس از اعلام تایم اوت، داوران باید واضح و روشن با بالا بردن کارت قرمز، دیسکالیته را به بازیکن متخلف یا مسؤول و وقت نگهدار/ منشی اعلام نمایند.
(16:8) دیسکالیفه بازیکن یا مربی تیم، همواره برای بقیه مدت بازی است. بازیکن یا مسؤول باید فوراً زمین بازی و محوطه تعویض را ترک نماید. بازیکن یا مسؤول، پس از ترک محوطه به هر شکل اجازه ارتباط با تیم را ندارد.
دیسکالیفه بازیکن یا مسؤول تیم داخل یا خارج از زمین در خلال وقت بازی همواره با دو دقیقه تعلیق، برای آن تیم همراه خواهد بود. این بدین مفهوم است که توانایی و قدرت آن تیم در زمین به اندازه یک نفر کاهش می یابد (16:3ز). این کاهش در زمین می تواند برای چهار دقیقه باشد. چنانچه بازیکن بر طبق شرایطی که در قانون 16:12 اشاره شده دیسکالیفه شود، دیسکالیفه تعداد بازیکنان یا مسؤولین حاضر تیم را کاهش می دهد (به استثنای 16:3ب). به هر حال آن تیم مجاز خواهد بود در پایان دو دقیقه تعلیق، تعداد بازیکنان داخل زمین خود را مجدداً افزایش دهد.
دیسکالیفه اصولاً فقط برای مدت باقیمانده از همان بازی و طبق نظر داوران که بر پایه مشاهده حقایق اتخاذ شده، اعلام می شود.
دیسکالیفه عواقب دیگری پس از آن بازی نخواهد داشت، به استثنای مواردی که دیسکالیفه به علت تهاجم و درگیری بدنی اعلام شده (16:6ه، و) یا به هنگام رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسؤول تیم (16:6د) که مشمول رده الف یا، د، توضیحات پیرامون قوانین شماره 6 باشد. این قبیل دیسکالیفه ها باید در برگه مسابقه گزارش شوند (17:11).

اکسکلود
 

(16:9) یک اکسکلود باید داده شود:
هنگامی که بازیکن در خلال وقت بازی (نگاه کنید به پاراگراف اول قانون 16:13 و قانون 2:6) داخل یا خارج از زمین بازی مرتکب تهاجم و درگیری بدنی شود (مشخص شده در قانون 8:7).

آموزش هند بال (قانون 16) - تصویر 2

(16:10) داوران پس از اعلام تایم اوت باید به صورت واضح و آشکار به وسیله علامت دست استاندارد، اکسکلود را به بازیکن مختلف و وقت نگهدار/ منشی، نشان دهند (داور، دستها را بالا برده و به صورت ضربدر در مقابل صورت خود نگه می دارد).
(16:11) اکسکلود همواره برای تمامی وقت باقیمانده بازی بوده و آن تیم باید با یک بازیکن کمتر در زمین، بازی را ادامه دهد. بازیکن اسکلود شده نمی تواند تعویض شود و بلافاصله باید زمین بازی و محوطه تعویض را ترک نماید. بازیکن پس از ترک محل، مُجاز نیست به هر شکل با تیم ارتباط داشته باشد. اکسکلود باید توسط داوران در برگه مسابقه برای مرجع ذیصلاح گزارش شود.

بیش از یک تخلف، در یک موقعیت خاص
 

(16:12) اگر بازیکن یا مسؤول تیم، مرتکب بیش از یک تخلف به صورت همزمان یا سلسله وار شدند قبل از آنکه بازی مجدداً شروع شود و این تخلفات، احکام جریمه متفاوتی داشته باشند، آنگاه فقط یکی از شدیدترین جریمه ها را باید اعلام نمود، این همواره در شرایطی است که یکی از موارد تخلف، تهاجم و درگیری بدنی باشد. علیرغم این، در موارد استثنا شده ذیل، تیم باید به مدت چهار دقیقه با نیروی کمتری در زمین بازی کند.
الف) اگر بازیکنی که قبلاً تعلیق گرفته است، قبل از آنکه بازی مجدداً شروع شود، مرتکب رفتار خارج از روحیه ورزشی شود، آنگاه آن بازیکن بار دیگر دو دقیقه تعلیق می شود (16:3ح) (اگر تعلیق اضافه شده سومین آن باشد آنگاه بازیکن دیسکالیفه می گردد).
ب) اگر بازیکنی که قبلاً دیسکالیفه شده است (مستقیم یا به علت سومین تعلیق) قبل از شروع مجدد بازی مرتکب رفتار خارج از روحیه ورزشی شود آنگاه به تیم، یک جریمه اضافه تعلیق می گیرد، در این شرایط این کاهش برای مدت چهار دقیقه خواهد بود.
ج) اگر بازیکنی که قبلاً دو دقیقه تعلیق گرفته است، قبل از شروع مجدد بازی مرتکب رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی شود، آنگاه آن بازیکن علاوه بر آن دیسکالیفه می شود (16:6د) این جریمه های ترکیبی منجر به چهار دقیقه کاهش می شود (پاراگراف دوم16:8).
د) اگر بازیکنی که قبلاً دیسکالیفه شده است (مستقیم یا به علت سومین تعلیق) قبل از آنکه بازی، مجدداً شروع شود مرتکب رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی شود، آنگاه به تیم، یک جریمه اضافی تعلق می گیرد؛ در این شرایط این کاهش به مدت چهار دقیقه خواهد بود.

تخلفات خارج از وقت بازی
 

(16:13) موقعیتهای شرح داده شده در قوانین 16:1، 16:3، 16:6، 16:9 عموماً تخلفات در خلال وقت بازی را شامل می شود. منظور از این قوانین، وقت بازی به علاوه وقت اضافی و تایم اوت بوده ولی استراحت بین دو نیمه نمی باشد. رفتار خارج از روحیه ورزشی، رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی یا تهاجم یا درگیری بدنی که توسط بازیکن یا مسؤول تیم در محوطه بازی و خارج از وقت بازی روی می دهد، باید به شرح ذیل جریمه شود:

قبل از مسابقه
 

الف) در مورد رفتار خارج از روحیه ورزشی یک اخطار باید داده شود (16:1د).
ب) در موارد رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی یا تهاجم یا درگیری بدنی (16:6د، و) یک دیسکالیفه باید داده شود اما تیم اجازه دارد بازی را با 12 بازیکن و 4 مسؤول شروع نماید.

در خلال وقت استراحت
 

ج ) در موارد رفتار خارج از روحیه ورزشی باید یک اخطار داده شود (16:1د).
د) در صورت تکرار یا رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی یا در موارد تهاجم و درگیری بدنی (16:6ب، د و ج) باید یک دیسکالیفه داده شود. در موارد تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی، مقررات تعیین شده علاوه بر قانونهای (16:3ج، د) است که در خلال وقت بازی نیز قابل اجرا می باشد. پس از دیسکالیفه در خلال وقت استراحت، تیم می تواند بازی را با تعداد بازیکنی برابر تعداد نفرات بلافاصله قبل از وقت استراحت ادامه دهد.
بعد از پایان مسابقه، پنج گزارش نوشته می شود.
منبع:شبکه آموزش
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه