ساختن سلاحهای نینجا

ساختن سلاحهای نینجا

 

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری
منبع: راسخون
 

چگونه سلاحهای نینجا را بسازیم؟

تقریباً همه مجذوب نینجاها میگردند، شکلی که آنها مبارزه میکنند و سلاحهایی که آنها بکار میبرند. شما میتوانید با سلاح‌های نینجای خودتان لذت دست یافتن به این سلاحهای مرگ بار را به دست آورید.
یک نینجا، که با نام شینوبی هم به آن اشاره میشود جنگ جویی است که در پیکارهای غیر معمولی که با نام نینجوتسو شناخته میشوند تخصص دارد. نینجوتسو سبکی از هنرهای رزمی است که شامل استراتژیها و تاکتیکهای چریکی و پیکارهای غیر معمول میگردد. این تکنیک مبارزه از ژاپن نشأت گرفته است، جایی که کارهایی مثل ترور کردن، جاسوسی و رخنه کردن در سپاه دشمن را بر عهدهی نینجا میگذاشتند. به منظور به اجرا در آوردن این کارها جنگ جوی نینجا سلاح‌هایی ویژه را به کار میگرفت.

سلاحهای نینجا

سلاحهای یک نینجا از بمب دود زا شروع میشدند که به منظور پرت کردن حواس دشمن به کار گرفته میشدند تا شوبو، حلقهای کوچک که در انگشتان دست گذاشته میشد و در مبارزات تک به تک مورد استفاده قرار میگرفت. این حلقه از دندانه‌ای چوبی برخوردار بود که بر روی نقاط فشار بدن حریف فشار داده میشد و باعث میشد تا حریف از دردی شدید به خود بپیچد. برخی از سلاحهای معمول به کار گرفته شده به وسیلهی نینجا عبارتند از نانچیکو، شمشیرهای نینجا و ستارههای پرتاب شونده.
ساختن سلاحهای نینجا

چگونه سلاحهای نینجا را بسازیم؟

افراد با دیدن این که نینجاها با استفاده از چنین سلاحهای سادهای دشمنان خود را از پای در میآورند مات و مبهوت می‌شوند. اگر شما هم یکی از این دسته افراد هستید، شما نیز میتوانید سلاحهای نینجای خانگی خودتان را بسازید و شروع به تمرین کردن با آنها کنید. هنگامی که شما به مفهوم این سلاحها که به وسیلهی نینجاها مورد استفاده قرار میگیرند پی ببرید دیگر ساختن آنها کار دشواری نخ��اهد بود. در این جا برخی از مراحل ساده در جهت ساختن سلاحهای نینجای خودتان آورده شده است.

ستارههای پرتاب شونده

یک ورقهی آلومینیومی در دست بگیرید و از آن یک مربع در آورید. این مربع را از ناحیهی گوشهی سمت بالا و چپ به سمت گوشهی پایین و راست درست به دو نیم تا کنید چنان که این قطعه شکل یک مثلث را به خود بگیرد و سپس آن را باز نمایید. همین کار را با روی دیگر آن نیز انجام دهید، این بار گوشهی سمت پایین و چپ را بر روی گوشهی سمت بالا و راست بگذارید و سپس مربع را باز نمایید. پس از انجام این تا زدن مورّب و باز کردن، آن را به صورت عمودی از وسط تا کرده و سپس باز کنید. پس از انجام این کار شما مرکزی از مربع را به دست خواهید آورد. از یکی از گوشههای بالایی شروع کرده و ورقه را به سمت خط مرکز تا نمایید، این کار را با طرف دیگر نیز به انجام رسانید. پس از آن که هر دو طرف تا شدند، ورقه را به نحوی تا بزنید که دقیقًا به دو نیمه تقسیم گردد و قسمتهای تا شده در طرف بیرونی قرار گیرند. سپس قسمت پایینی ورقه را به شکل یک متوازی الاضلاع تا بزنید. هشت تا از این متوازی الاضلاعها درست نمایید. زمانی که کار شما با متوازی الاضلاعها به پایان رسید و آنها را درست کردید، هر یک از این تکهها را به تکهای دیگر متصل کنید و هر یک از آنها را بر روی تکهی بعدی فشار دهید به نحوی که به شکل تیغهی یک اره در آید. در نهایت ستارهی پرتاب شوندهی نینجای شما آماده است، اما به هنگام استفاده از آنها مراقب باشید چرا که لبههای تیز آنها میتوانند پوست شما را سوراخ نمایند.

نانچیکو

نانچیکو سلاحی است که از دو قطعهی چوبی تشکیل شده است که به وسیلهی یک زنجیر به یکدیگر وصل گردیدهاند. چوبی را در دست بگیرید و آن را از وسط دقیقاً به دو نیمهی 8 اینچی تقسیم کنید. اطمینان حاصل نمایید که ضخامت این چوبها به اندازهی کافی کم باشد تا در دست شما جای گیرند. سوراخی تقریباً به اندازهی 3 اینچ در بالای هر یک از تکههای چوب ایجاد نمایید. زنجیری رشته رشته را در این قطعات چوبی وارد نمایید، هر انتها در یکی از چوبها. شما میتوانید یا آن را محکم ببندید و یا از برخی از چسبهای قوی برای متصل کردن زنجیر به این قطعات چوبی استفاده نمایید. این چسب باید خیلی قوی باشد، در غیر این صورت ممکن است شل شود و به هنگامی که در حال چرخاندن نانچیکو هستید قطعات چوبی شل شوند و به طرفی پرتاب گردند.

شمشیر نینجا

چوبی را به اندازهی دستان خود بردارید و آن گاه پوست آن را با استفاده از یک چاقوی جیبی تیز بکنید. از یک کاغذ سنباده استفاده نمایید و سطح چوب را آن قدر سنباده بکشید تا ابن که به اندازهی کافی صاف گردد. یک نوار الکتریکی بردارید و آن را به دور یکی از دو انتهای چوب بپیچانید، این انتها دستهی شمشیر نینجای شما خواهد شد. دستهی شمشیر نینجا اندکی بلند است پس مطمئن شوید که اندازهای را انتخاب نمودهاید که برای شما مناسب است. یک تکهی مقوایی بردارید و آن را به شکل یک دایره برش دهید. با استفاده از ابزاری تیز سوراخی را در میانهی این دایره ایجاد نمایید. این سوراخ باید به اندازهی قطر چوبها ایجاد گردد. این تکهی بریده شدهی دایره شکل را بر روی چوب قرار دهید و آن را در نقطهای که تیغه به انتها رسیده و دسته شروع میشود محکم گردانید. حال شمشیر نینجای شما آماده گردیده است و شما میتوانید از نوار الکتریکی بر روی تکهی مقوایی استفاده نمایید و دستهی شمشیر را نیز به همان رنگ در آورید و آن را محکم سازید.
هرچند درست کردن آنها کار سادهای است، اما این سلاحها میتوانند به مراتب مرگ بار باشند و از این رو فرد باید به هنگام استفاده از آنها احتیاط کند - و هنر استفاده از این سلاحها تنها با انجام تمرینات صحیح میتواند به کمال رسد. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه