نوشته‌هایی با برچسب "تلویزیون ورزش"

تلویزیون و ورزش تلویزیون و ورزش

مترجم: امین حسین پور. منبع:راسخون. آیا این ورزش است که به رسانه‌های گروهی هویت میبخشد یا به عکس، این رسانه‌ها هستند که ورزش را آنگونه که هست منعکس می‌کنند؟ رسانه‌ها، با یافتن زمینه‌های مناسب و زبان مناسب می‌توانند به رد یا تأیید ورزشی در برابر ورزش‌های دیگر بپردازند، می‌توانند ورزش‌های عمومی یا نرمش‌های جسمانی را در برابر ورزش‌های رقابتی و ورزش میلیاردها تقویت یا تضعیف کننده، می‌توانند ورزش‌های محلی و ملی را به اوج برسانند یا نابود کنند، می‌توانند ورزش‌های "دیدنی" را در مقابل ورزش‌های "انجام دادنی" برتری ببخشند یا ضعیف کنند. امروزه مهمترین ویژگ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه