نوشته‌هایی با برچسب "تیم کشتی آزاد ایران"

بیانیه قهرمان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر مح

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید

بیانیه قهرمانان تیم های ملی کشتی /سربازان ایران زمین را آزاد کنید. ورزش > کشتی - سایت رسمی فدراسیون کشتی نوشت:. متن این بیانیه به شرح زیر است: ما فرزندان ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی، ورزش ملی کشور از همه دولت مردان و ورزشکاران پاکستانی و همچنین نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم در حرکتی بشردوستانه تمام مساعی خود را به کار برند تا سربازان گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه جکیگور آزاد شده و چشم انتظاری خانواده‌های این سربازان سرافراز ایران و همچنین هموطنان عزیزمان به پایان برسد. حسن بابک علی رضا رضایی. محمد بنا غلامرضا محمدی. ایرج اسفندیاری فر

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا. ورزش > کشتی - تیم منتخب کشتی آزاد ایران برابر تیم منتخب کشتی آزاد آفریقا با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، بعد از ظهر امروز (جمعه) و در ادامه مسابقات تورنمنت دوستی ایران و آفریقا تیم های منتخب کشتی آزاد ایران و منتخب کشتی آزاد آفریقا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ایران با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:. 57 کیلوگرم: علی حاج آقا نیا، برنده- ویلسون ابی کی وی نیمو (7- 3). 65 کیلوگرم: مح

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا. ورزش > کشتی - تیم منتخب کشتی آزاد ایران برابر تیم منتخب کشتی آزاد آفریقا با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، بعد از ظهر امروز (جمعه) و در ادامه مسابقات تورنمنت دوستی ایران و آفریقا تیم های منتخب کشتی آزاد ایران و منتخب کشتی آزاد آفریقا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ایران با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:. 57 کیلوگرم: علی حاج آقا نیا، برنده- ویلسون ابی کی وی نیمو (7- 3). 65 کیلوگرم: مح

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا. ورزش > کشتی - تیم منتخب کشتی آزاد ایران برابر تیم منتخب کشتی آزاد آفریقا با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، بعد از ظهر امروز (جمعه) و در ادامه مسابقات تورنمنت دوستی ایران و آفریقا تیم های منتخب کشتی آزاد ایران و منتخب کشتی آزاد آفریقا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ایران با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:. 57 کیلوگرم: علی حاج آقا نیا، برنده- ویلسون ابی کی وی نیمو (7- 3). 65 کیلوگرم: مح

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا

پیروزی مقتدرانه کشتی آزاد ایران مقابل تیم منتخب آفریقا. ورزش > کشتی - تیم منتخب کشتی آزاد ایران برابر تیم منتخب کشتی آزاد آفریقا با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسید. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، بعد از ظهر امروز (جمعه) و در ادامه مسابقات تورنمنت دوستی ایران و آفریقا تیم های منتخب کشتی آزاد ایران و منتخب کشتی آزاد آفریقا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ایران با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:. 57 کیلوگرم: علی حاج آقا نیا، برنده- ویلسون ابی کی وی نیمو (7- 3). 65 کیلوگرم: مح

تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۷ مدال طلا، نقره و برنز قهرمان آسیا شد تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۷ مدال طلا، نقره و برنز قهرمان آسیا شد

تاریخ انتشار : پنج شنبه, 17 اردیبهشت 1394 23:27. رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا – قطر؛. در پایان رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا که روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت با حضور ۲۱ کشور در سالن اسپایر دوحه قطر برگزار شد، تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز و کسب ۶۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید. در روز دوم این مسابقات و در وزن ۹۷ کیلوگرم ۱۲ نفر شرکت دارند که محمد حسین محمدیان در اولین مسابقه اش ۶ بر ۲ علی خان ژومایف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه قاطع ۱۳ بر ۲ مقابل رستم اسکندری از تاجیکستان به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. محمدیان

چند فریم از بازگشت تیم ملی کشتی آزاد از آمریکا به ایران چند فریم از بازگشت تیم ملی کشتی آزاد از آمریکا به ایران

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 25 شهریور 1394 12:06. تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران پس کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت های قهرمانی جهان بامداد امروز چهارشنبه از آمریکا به ایران بازگشت. اخبار ورزشی - ایرنا.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان بدون خادم به ایران بازگشت+عکس تیم ملی کشتی آزاد کشورمان بدون خادم به ایران بازگشت+عکس

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 28 اسفند 1392 13:23. اخبار ورزشی - در میان استقبال مسئولین و مردم:. اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از قهرمانی در مسابقات جام جهانی 2014 آمریکا در میان استقبال با شکوه مسئولین ومردم به ایران بازگشتند. به گزارش باشگاه خبرنگاران،تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پس از درخشش خیره کننده در مسابقات جام جهانی آمریکا و کسب عنوان قهرمانی بامداد امروز از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در میان استقبال محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، سردار یزدانی، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک وبسی

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان انتظار 19 ساله تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان انتظار 19 ساله

تاریخ انتشار : یکشنبه, 19 مرداد 1393 22:47. اخبار ورزشی - تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان انتظار 19 ساله. آزاد کاران ایران جوان قهرمان جهان شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران عنوان قهرمانی در جهان را از آن خودش کرد. در این مسابقات که در زاگرب کرواسی برگزار شد ملی پوشان ایران توانستند سه مدال طلا کسب کنند. ایمان صادقی در وزن 60 کیلوگرم، حسن یزدانی در 66 کیلوگرم و علیرضا کریمی در 84 کیلوگرم طلایی های ایران بودند. این اتفاق در حالی افتاد که صابر خانجانی، رضا مظفری و امین طاهری هم در اوزان 50، 74 و

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله. ورزش > کشتی - آزاد کاران ایران جوان قهرمان جهان شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران عنوان قهرمانی در جهان را از آن خودش کرد. در این مسابقات که در زاگرب کرواسی برگزار شد ملی پوشان ایران توانستند سه مدال طلا کسب کنند. ایمان صادقی در وزن 60 کیلوگرم، حسن یزدانی در 66 کیلوگرم و علیرضا کریمی در 84 کیلوگرم طلایی های ایران بودند. این اتفاق در حالی افتاد که صابر خانجانی، رضا مظفری و امین طاهری هم در اوزان 50، 74 و 120 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. ضمن اینکه پد

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله. ورزش > کشتی - آزاد کاران ایران جوان قهرمان جهان شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران عنوان قهرمانی در جهان را از آن خودش کرد. در این مسابقات که در زاگرب کرواسی برگزار شد ملی پوشان ایران توانستند سه مدال طلا کسب کنند. ایمان صادقی در وزن 60 کیلوگرم، حسن یزدانی در 66 کیلوگرم و علیرضا کریمی در 84 کیلوگرم طلایی های ایران بودند. این اتفاق در حالی افتاد که صابر خانجانی، رضا مظفری و امین طاهری هم در اوزان 50، 74 و 120 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. ضمن اینکه پد

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله. ورزش > کشتی - آزاد کاران ایران جوان قهرمان جهان شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران عنوان قهرمانی در جهان را از آن خودش کرد. در این مسابقات که در زاگرب کرواسی برگزار شد ملی پوشان ایران توانستند سه مدال طلا کسب کنند. ایمان صادقی در وزن 60 کیلوگرم، حسن یزدانی در 66 کیلوگرم و علیرضا کریمی در 84 کیلوگرم طلایی های ایران بودند. این اتفاق در حالی افتاد که صابر خانجانی، رضا مظفری و امین طاهری هم در اوزان 50، 74 و 120 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. ضمن اینکه پد

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان جهان شد/پایان حسرت 19 ساله. ورزش > کشتی - آزاد کاران ایران جوان قهرمان جهان شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران عنوان قهرمانی در جهان را از آن خودش کرد. در این مسابقات که در زاگرب کرواسی برگزار شد ملی پوشان ایران توانستند سه مدال طلا کسب کنند. ایمان صادقی در وزن 60 کیلوگرم، حسن یزدانی در 66 کیلوگرم و علیرضا کریمی در 84 کیلوگرم طلایی های ایران بودند. این اتفاق در حالی افتاد که صابر خانجانی، رضا مظفری و امین طاهری هم در اوزان 50، 74 و 120 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. ضمن اینکه پد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه