نوشته‌هایی با برچسب "قانون هند بال"

آموزش هند بال (قانون 14) آموزش هند بال (قانون 14)

پرتاب 7 متر. اعلام 7 متر. (14:1) یک پرتاب 7 متر اعلام می شود برای:. الف: از بین بردن یک فرصت مسلم گل در هر قسمت زمین توسط بازیکن یا مسؤول تیم مقابل؛. ب: سوت نابهنگام در موقعیت یک شانس مسلم گل؛. ج: یک شانس مسلم گل به وسیله دخالت فردی که اجازه شرکت در بازی را ندارد از بین برود (به استثنای زمانی که قانون 9 قابل اجرا می باشد). برای تعریف شانس مسلم گل نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین بازی شماره 8. (14:2) اگر علیرغم تخلف قید شده در قانون 14:1 الف، بازیکن مهاجم کنترل توپ و بدن خود را حفظ کرد نباید پرتاب 7 متر اعلام شود حتی اگر پس از آن بازیکن مذکو

آموزش هند بال (قانون 16) آموزش هند بال (قانون 16)

جرائم. اخطار. (16:1) می توان یک اخطار داد برای:. الف: در خطاها و تخلفات مشابه علیه حریف (5:5، 8:2) به شرطی که در رده خطاهای پیش رونده تحت قانون (8:3) نباشد، باید یک اخطار داد برای:. ب: هر نوع خطایی که باید به صورت پیش رونده جریمه شود (8:3). ج: تخلف هنگامی که بازیکنان مقابل در حال اجرای یک پرتاب رسمی هستند. د: رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسؤول تیم (8:4). توضیح: به یک بازیکن بیش از یک اخطار و به یک تیم بیش از 3 اخطار نمی توان داد. بازیکنی که دو دقیقه تعلیق شده است نمی تواند اخطار بگیرد، مجموعاً بیش از یک اخطار نمی توان به مسؤولی

آموزش هند بال (قانون 17) آموزش هند بال (قانون 17)

داوران. (17:1) دو داور، با اختیارات مساوی، مسؤولیت برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارند. این داوران را یک نفر وقت نگهدار و یک نفر منشی، همراهی می کنند. (17:2) داوران رفتار و حرکات بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آن را ترک می کنند، تحت نظارت و کنترل قرار می دهند. (17:3) داوران، مسؤولیت دارند قبل از شروع بازی، زمین بازی، دروازه ها و توپها را مورد بازرسی و کنترل قرار دهند. آنها تصمیم می گیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد (قانون1، 3:1). داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تأیید قرار می دهند. آ

آموزش هند بال (قانون 15) آموزش هند بال (قانون 15)

دستورالعملهای عمومی برای اجرای پرتابها. (پرتاب اوت، پرتاب دروازه بان، پرتاب آزاد، پرتاب 7 متر و پرتاب شروع). (15:1) قبل از اجرای پرتاب، توپ باید در دست پرتاب کننده باشد. کلیه بازیکنان، باید در وضعیت مقرر برای پرتاب مورد نظر قرار گیرند. بازیکنان، باید تا زمانی که توپ از دست پرتاب کننده رها شود، در وضعیت صحیح باقی بمانند، به استثنای موارد ذکر شده در پاراگراف دوم قانون 10:3 وضعیت نادرست اولیه باید اصلاح شود (با وجود این نگاه کنید به پاراگراف دوم قانون 13:8 و 15:7). (15:2) به استثنای موارد پرتاب دروازه بان در هنگام اجرای یک پرتاب، پرتاب کننده بای

آموزش هند بال (قانون 18) آموزش هند بال (قانون 18)

وقت نگهدار / منشی. (18:1) اساساً مسؤولیت اصلی وقت نگهدار برای وقت بازی، تایم اوت ها و زمان تعلیق بازیکنان تعلیقی می باشد. به صورت مشابه، مسؤولیت اصلی منشی برای فهرست اسامی تیم، جدول مسابقه، ورود بازیکنانی که پس از شروع بازی رسیده اند و ورود بازیکنانی که واجد شرایط بازی نیستند می باشد. دیگر وظایف، همانند کنترل تعداد بازیکنان و مسؤولین تیم در محوطه تعویض و خروج و ورود بازیکنان به عنوان مسؤولیت مشترک، تلقی می شود. به طور کلی فقط وقت نگهدار در صورت لزوم می تواند بازی را قطع نماید. (18:2) اگر استفاده از ساعت تابلوی عمومی، امکان پذیر نباشد، آنگاه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه